Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SUPERBUFF B.V.

Algemeen

Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Superbuff B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht en gevestigd te (2513 BC) Den Haag aan de Nobelstraat 25, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 60672412.
 2. Op aan Superbuff verstrekte opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Uitvoering werkzaamheden

 1. Superbuff zal zich naar eer en geweten inzetten om de opdracht te laten slagen en zal onder invulling van voldoende deskundigheid en vakmanschap haar taken vervullen. Opdrachtgever zal steeds tijdig in alle redelijkheid door Superbuff gewenste medewerking verlenen.
 1. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Superbuff gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Opdrachtgever is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van nacalculatie.

Leveringstermijnen

 1. Alle door Superbuff eventueel genoemde en voor Superbuff geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Superbuff bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 1. (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Superbuff naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Superbuff en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst geldt voor de overeengekomen tijd.
 1. Superbuff heeft het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen.

Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen in euro’s en dient de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen in Euro te voldoen.
 1. Tenzij Superbuff en opdrachtgever schriftelijk expliciet een andere betalingstermijn zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Superbuff wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De beperking van de aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op door Superbuff afgegeven vrijwaringen.
 1. Wanneer de overeenkomst uit een duurovereenkomst bestaat, wordt het bedrag van de overeenkomst gesteld op het totaal van de ontvangen vergoedingen in één jaar (excl. BTW), zijnde het jaar waarin de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Superbuff voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 25.000,-.
 2. De aansprakelijkheid van Superbuff voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.000.000, – (één miljoen euro).
 3. De aansprakelijkheid van Superbuff voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Superbuff voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Superbuff voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Superbuff wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 4. De in dit artikel bedoelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Superbuff komen te vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Superbuff.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Superbuff meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Superbuff vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

Overmacht

 1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Superbuff liggen en bedrijfsrisico’s van Superbuff, zoals – doch echter niet beperkt tot – i) tekortkomingen van toeleveranciers van Superbuff, ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever is voorgeschreven, iii) overheidsmaatregelen, iv) elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, v) staking, vi) algemene vervoersproblemen en vii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 1. Indien de overmachtssituatie van tijdelijke aard is, kan Superbuff de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

Vertrouwelijkheid

 1. Superbuff en opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De ontvangende partij zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Intellectuele eigendomsrechten op de door Superbuff ontwikkelde software blijven bij Superbuff berusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Indien Superbuff bereid is (delen van) het intellectuele eigendomsrecht aan opdrachtgever over te dragen, laat deze overdracht het recht van Superbuff onverlet de aan het maatwerk ten grondslag liggende ideeën, ontwerpen, onderdelen, algoritmen et cetera, in ruimste zin, zonder beperkingen voor andere doeleinden te gebruiken, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden.
 2. Superbuff vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Superbuff zelf ontwikkelde software, websites, databestanden of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Superbuff direct schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Superbuff. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever aan Superbuff ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever in de software heeft aangebracht.   

Overname personeel

 1. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slecht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Superbuff betaalt.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 1. Op de met Superbuff gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen partijen is de rechter te Den Haag exclusief bevoegd.

Specifieke bepalingen mb.t. ontwikkeling software

Specificaties en ontwikkeling

 1. Indien niet voor of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen software aan opdrachtgever zijn verstrekt, zal Superbuff met opdrachtgever in goed overleg schriftelijk specificeren welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.
 1. Indien Superbuff met opdrachtgever een ontwikkelmethode gebruikt die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen) van) de software op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaardt opdrachtgever dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Superbuff en opdrachtgever zullen in goed onderling overleg beslissingen nemen over de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of volgende deelontwikkeling gelden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de software niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties beantwoordt.
 3. Opdrachtgever zal zorgen voor een permanente, actieve en door de organisatie van opdrachtgever gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Opdrachtgever garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de door hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van opdrachtgever conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is Superbuff gerechtigd – doch niet verplicht – de naar haar oordeel passende beslissingen te nemen.

Acceptatie

 1. Indien geen acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering plaatsvindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Superbuff op grond van de garantieregeling. In voornoemde geval zal de software bij de aflevering gelden als zijnde geaccepteerd door opdrachtgever.
 1. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de software voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 2. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht te toetsen of de afgeleverde software beantwoordt aan de door Superbuff en opdrachtgever overeengekomen functionele of technische specificaties.
 3. De software zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
  (i) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
  (ii) indien opdrachtgever vóór het einde van de testperiode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, tenzij het kleine fouten betreft die de operationele of productieve ingebruikneming redelijkerwijs niet in de weg staan, dan wel
  (iii) indien opdrachtgever enig gebruik maakt van de software voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van ingebruikneming. Acceptatie mag niet worden onthouden vanwege aspecten van de software die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
 4. Indien de software in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of ander onderdeel.
 5. In het geval sprake is van een ontwikkelmethode zoals Scrum, aanvaardt opdrachtgever de software in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt. Superbuff is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij uitdrukkelijk andere overeengekomen. 

Garantie

 1. Superbuff garandeert dat de Software geen virussen, achterdeuren of andere kwaadaardige elementen bevat.

Opname in app-winkel

 1. Indien de opdracht bestaat uit het ontwikkelen van software bedoeld om opgenomen te worden in een app-winkel van Apple en/of Google en/of Microsoft en/of andere derde, zal Superbuff zich maximaal inspannen de software te laten accepteren door deze partijen. Opdrachtgever aanvaardt echter dat acceptatie ter discretie van deze partijen gebeurt en zonder opgaaf van redenen door deze partijen kan worden geweigerd.
 1. Indien de software niet wordt geaccepteerd, zal Superbuff met opdrachtgever in overleg treden om te bezien op welke wijze de software dient te worden aangepast om alsnog geaccepteerd te worden. Indien na een redelijk aantal pogingen acceptatie uitblijft, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen.

Onderhoud

 1. Opdrachtgever kan Superbuff vanaf definitieve acceptatie van de software verzoeken onderhoud te verrichten aan de software. Onderhoud kan bestaan uit preventief onderhoud (het voorkomen van fouten), correctief onderhoud (het oplossen van fouten) en adaptief onderhoud (het toevoegen van vernieuwingen).
 1. Onderhoud zal worden uitgevoerd onder voorwaarde van betaling van een de maandelijkse nader overeen te komen onderhoudsvergoeding.
 2. Het is partijen bekend dat de aanbieders van app-winkels van tijd tot tijd wijzigingen doorvoeren aan de door hen geëxploiteerde platforms waarop de software functioneert. Het aanpassen van de software aan dergelijke wijzigingen kan plaatsvinden in het kader van het te verrichten onderhoud.